توسعه معادن فولاد مکران

توسعه معادن فولاد مکران
شماره ملی : 14009358512
شماره ثبت : 1543
آدرس : تهران خیابان مطهری خیابان قائم مقام کوچه دوم )ب( پلاک 6 طبقه سوم واحد 6
کدپستی : 15868115310
تلفن : 02188540387

ایمیل : tosee.makoran@gmail.com

سایت : makoranholding.com

هولدینگ :
آدرس : تهران خیابان مطهری خیابان قائم مقام کوچه دوم )ب( پلاک 6 طبقه سوم واحد 6
کدپستی : 15868115310
تلفن : 0218854038

ایمیل : makoran.holding@gmail.com

سایت : makoranholding.com

توسعه معادن فولاد مکران