کارینا تجارت مهام

کارینا تجارت مهام
شناسه ملی : 14009065515
کداقتصادی : 411658819493
آدرس : بندرعباس بلوار امام خمینی نرسیده به بلوار معلم ساختمان ترنج طبقه 6 واحد 8
کدپستی : 7916786890
تلفن : 07633332066

ایمیل : karinatejarat@gmail.com

سایت : makoranholding.com

کارینا تجارت مهام