شرکت نیک امیدواران مکران

شرکت نیک امیدواران مکران

کد اقتصادی : 411657167495

ش ملی: 14008878406

ش ثبت : 1507

مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، خیابات ابن سینا غربی پلاک 237 (جنب دبستان پسرانه) طبقه دوم
تلفن: 36031356-051
کد پستی: 9178733934

ایمیل : nikmakran2020@gmail.com

 

شرکت نیک امیدواران مکران