آزمایشگاه

آزمایشگاه :

در فضای 800 متر مربع جهت آنالیز عناصر مواد معدنی Chemistry  و Instrumental Analysis به روش های و تست های فرآوری ، بر مبنای روش آزمونهای استاندارد جهانی فعالیت می نماید.

در حال حاضر در این آزمایشگاه روزانه 60 نمونه و  بطور متوسط، سالیانه 18000 نمونه آنالیز میگردد و نمونه های مورد بررسی شامل نمونه های حفاری -آتشباری در معادن، نمونه های تولیدی معادن واحد های خردایش و کارخانه های کنسانتره و گندله نمونه های ارسالی  بین  واحدهای  خردایش  و کارخانجات نمونه های ارسالی واحد فرآوری و واحد تحقیق و توسعه ی شرکت می باشد.