مشاوره

خدمات مشاوره

مشاوره فنی از فاز مقدماتی اکتشاف و استخراج و بهینه سازی بهره برداری

تهیه و تدوین امکان سنجی طرح های معدنی

مشاوره فنی تجهیز آزمایشگاه

ارائه خدمات مشاوره HSE