گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی :

گروه پژوهشی تکنولوژی نانوذرات
گروه پژوهشی کنترل و مدل سازی سیستم های فرآوری مواد معدنی
کانه آرایی و هیدرومتالورژی